Lær deg mer om lysgitter og lysbommer

Lær deg mer om lysgitter & lysbommer

Vi i OEM Automatic har lenge jobbet med maskinsikkerhet, og for oss er det viktig at du får den sikkerheten du trenger til maskinen din. Vi tilbyr et bredt utvalg av lysgitter og lysbommer. Men hvilken av disse passer best for din maskin? Les mer om de forskjellige variantene nedenfor. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

Kunnskap

Hva er et Lysgitter og lysbom?

Lysgitter og lysbommer, også kjent som lysbeskyttelse, er svært nyttige sikkerhetsanordninger som gir stor tilgjengelighet til maskinutstyret og kan overvåke store områder. Lysbeskyttelsen består av sender og mottaker. Infrarøde lysstråler sendes fra senderen til mottakeren. Når en lysstråle brytes, sendes en dobbelt stoppsignal til maskinene i beskyttelsesområdet. Den doble stoppsignalet består av to separate OSSD = Output Signal Switch Device, altså to feilsikre utganger på 24 V DC som pulserer, noe som betyr at utgangene overvåkes for kortslutning.

Det finnes ulike systemer å velge mellom avhengig av funksjon og krav til sikkerhetsnivå. Sikkerhetskravene fastsettes i internasjonale standarder. Det er ulike sikkerhetsnivåer avhengig av typen risiko. NB! Vanlige "standardfotoceller" har ikke den presisjonen som kreves og bør derfor ikke brukes i sikkerhetsapplikasjoner.

Når passer Lysgitter og Lysbommer?

 • Ved behov av kontinuerlig tilgang til fareområdet, for eksempel manuelt betjente maskiner
 • Når det er behov for å sikre store områder
 • Ved kontinuerlig passasje av gods
 • Når mekaniske beskyttelser er upraktiske eller ergonomisk uhensiktsmessige

Hva er forskjellen mellom en lysgitter og en lysbom?

Lysgitter har mange tette stråler, noe som gjør den spesielt egnet for små gjenstander som finger- og håndbeskyttelse. Når det gjelder å detektere en finger, har den en oppløsning på 14 mm. Lysbommen har derimot ikke like mange stråler, noe som gjør den bedre egnet for større gjenstander som for eksempel kroppsdetektering.

Oppløsning R = I + D
Lysgitter
Lysbom

Monteringstips

Når flere lysbeskyttelsesanordninger monteres etter hverandre, er det viktig å unngå at de forstyrrer hverandre. Her vises riktig montering der senderen fra hvert par ser bort fra hverandre, slik at mottakeren unngår å bli forstyrret av andre sendere.

Ulike sikkerhetsfunksjoner hos lysgitter og lysbommer

Forbikobling ”Mute”

I noen applikasjoner og automatiske prosesser kan det av praktiske årsaker være nødvendig å koble fra sikkerhetsfunksjonen til lysgjerdet.
Bruk av bypass (mute) på lysgjerdet krever en risikovurdering av maskinen for å undersøke om det er noen risikoer ved å koble fra lysgjerdet.

Bypass kan brukes under følgende omstendigheter:

 • Materiale påvirker lysgjerdet ved inn- eller utmating i den automatiske prosessen
 • Håndtering av materiale krever at operatøren er plassert slik at lysgjerdet påvirkes
 • Maskinen er i sikker tilstand

For å oppnå sikkerhet kreves et dobbelt og overvåket bypass-system med minst to uavhengige signaler. Ytelsesnivået til de sikkerhetsrelaterte delene som utgjør mute-funksjonen, skal velges slik at innføringen av mute-funksjonen ikke reduserer den nødvendige sikkerhetsnivået for den relevante beskyttelsesfunksjonen.

Manuell startfunksjon

Når en lysbom/lysgitter blir brutt, sendes stoppsignalet til farlige maskiner innenfor risikoområdet, og en tilbakestillinglampe tennes. For å starte maskinen på nytt må lysbommen/lysgitter først tilbakestilles.

Dette gjøres med en tilbakestillingsknapp som må plasseres slik at den ikke kan nås fra det beskyttede området.

Det stilles strenge krav til tilbakestillingsfunksjonen. Det betyr at verken kortslutning eller komponentfeil skal føre til automatisk tilbakestilling.

Når tilbakestillingsknappen blir påvirket, aktiveres utgangene, og tilbakestillingslampen slukkes.

NB! Tilbakestilling av sikkerhetskretsen skal bare tillate maskinen å starte på nytt.

Override

Override-funksjonen gjør det mulig å tidsbestemt tvinge lysbeskyttelsens sikre utganger til en "mutet" tilstand, selv når en eller flere sikre stråler er blokkert på grunn av feil i muting-sekvensen.

For eksempel, hvis en pall sitter fast i beskyttelsesfeltet og de sikre utgangene brytes og stoppsignalet sendes. Så lenge pallen blokkerer beskyttelsesfeltet, kan ikke lysbeskyttelsen tilbakestilles.

Aktivering av Override-funksjonen gjør det mulig å tilbakestille lysbeskyttelsen.

Fixed/Floating blanking

Blanking gjør det mulig å koble fra en eller flere stråler fra lysgardinens beskyttelsesfelt. Formålet er å la for eksempel verktøy og mating av materiale passere beskyttelsesfeltet uten å sende stoppsignal til maskinen.

Finnes i to varianter, Fixed og Floating blanking.

Fixed blanking

"Fixed blanking" betyr at objektet ikke kan bevege seg innenfor beskyttelsesfeltet uten at de samme strålene hele tiden er blokkert. Hvis for eksempel objektet fjernes, sendes et stoppsignal til maskinen.

Floating blanking

Floating blanking gjør det mulig å koble fra opptil tre stråler fra beskyttelsesfeltet. Objektet kan deretter bevege seg innenfor beskyttelsesfeltet uten at det sendes stoppsignal til maskinen.

OBS! Det er viktig å huske at oppløsningen blir høyere, og at man må regne om beskyttelsesavstanden.

Mute enable

Fungerer som et tredje mutingsignal. Det vil si et signal som tillater muting. Det kan være nyttig å bruke det for eksempel på transportbånd, da det kobles til motorstrømbryteren. Når båndet er i drift, sendes det et signal til lysbeskyttelsen om at muting er mulig. På denne måten hindrer man manipulasjon av beskyttelsen og at man kommer inn i farlige områder.

EDM = Ekstern enhetsovervåking

Én normalt lukket (NC) kontakt fra kontaktoren kobles via 24 V til en separat inngang på lysgjerdet, noe som forhindrer lysgjerdet i å tilbakestilles hvis en eller flere kontaktorer har feilet.

Kaskadkobling

Kaskadekobling innebærer å koble flere enheter i serie. Man starter alltid med en hovedenhet som er tilkoblet i sikkerhetskretsen, og den såkalte slaven styres av hovedenheten. En typisk anvendelse er den såkalte "L"-varianten.

Lysgitter (finger- og håndbeskyttelse)

Lysgitter kan brukes på to måter, vertikalt og horisontalt.

Vertikalt monterte brukes for å registrere for eksempel når en hånd føres inn i et farlig område. Dette er vanlig ved for eksempel manuelt betjente maskiner.

Horisontalt monterte brukes for å registrere en overflate foran en farlig maskinbevegelse. Hvis beskyttelsen blir passert, skal manuell tilbakestilling skje utenfor risikoområdet.

 • Blanking/muting
 • Rekkevidde 60 m
 • Kaskadekobling
 • Finger-/håndskyttelse
 • Ingen behov for programvare
 • SIL 3/PL e
 • Beskyttelsesfelt, 150-1800 mm
Vertikal montert lysgitter
Horisontal montert lysgitter
Eksempel på "fixed blanking"
Eksempel på "floating blanking"
Eksempel på kaskadekobling

Praktiske tips for lysgitter

Beskyttelsesavstandstillegg, det vil si tillegget som trengs for selve lysgitteret, avhenger av oppløsningen (avstanden mellom lysstrålene) lysgitteret har. For å beregne den totale beskyttelsesavstanden, må også følgende tas med i betraktningen: maskinens og lysgitterets stopptid samt operatørens bevegelseshastighet. For mer informasjon, se avsnittet "SS-EN ISO 13855:2010" eller kontakt OEM Automatic.
Lysgitter

Les mer om Lysgitter (finger- og håndbeskyttelse)

Lysbom (kroppsbeskyttelse)

Lysbommen brukes som et usynlig gjerde ved et risikoområde. Når noen passerer lysbommen, stoppes maskinen. En lysbom kan ha to eller flere lysstråler avhengig av behovet i henhold til risikovurdering.

Hvis beskyttelsen blir passert, skal manuell tilbakestilling skje utenfor risikoområdet.

 • Rekkevidde 60 m
 • Innebygd muting
 • Ingen dødsone
 • 2-, 3-, 4-strålig lysbom
 • Type 2/4
 • SIL 3/PL e

Praktiske tips for lysbommer

Monteringsforskrifter i henhold til EN ISO 13855:2010 "Maskinsikkerhet - Plassering av tekniske beskyttelser avhengig av hastighet på kroppsdeler" sier at lysbommer i industriell miljø bør monteres slik at den laveste strålen er ≤300 mm for å forhindre tilgang under beskyttelsesfeltet. Første lysstråle og mellomrom mellom stråler bør være som følger:

Forbikobling "Mute" 

Lysbom med forbikobling ("mute") er en spesiell type lysbom som kan skille mellom gods og mennesker. Disse brukes for eksempel ved automatisk inn- og utmating av gods. Hvis beskyttelsen er passert, skal manuell tilbakestilling skje utenfor risikoområdet.
Kryssstråledemping (X) med eksterne fotoceller
L-demping med integrerte dempearmer "L"
T-demping med integrerte dempearmer "T"

Praktiske tips for automatisk godspassasje

Denne typen lysbom blir ofte montert for å registrere over et transportbånd ved inn- eller utpassasje. Det er viktig å vurdere monteringen av lysbommen med tanke på hvor på godset de spesielle forbikoblingssensorene skal registrere. Av denne grunn kan det være nødvendig med ekstra mekaniske sikringer for å forhindre at noen kan krype under eller klatre over lysbommens beskyttelsesfelt.
Lysgitter

Les mer om Lysbom (kroppsbeskyttelse)

SS-EN ISO 13855:2010

Beregning av sikkerhetsavstand i henhold til SS-EN ISO 13855:2010. Nedenstående formler gir en god veiledning for beregning av sikkerhetsavstand.

Vertikalt montert beskyttelsesfelt

S = K x T + C

S = Minimum tillatt avstand mellom lysbeskyttelsen og risikoen (mm)
K = Bevegelseshastigheten til relevant kroppsdel 2 000 mm/s ifølge SS-EN ISO 13855:2010
T = Total stopptid, t1+t2
t1 = Lysbeskyttelsens stopptid (s)
t2 = Maskinens stopptid (s)
C = Tilleggavstand for lysbeskyttelsens oppløsning eller plassering

Beregning av beskyttelsesavstand S for finger- og håndbeskyttelse


Nedenstående formel gjelder:

For alle verdier av S opp t.o.m. 500mm. minste tillatte verdi for  S ska vara 100 mm. 

Oppløsning lysbeskyttelse mm 
2 000 x (t1+2)
2 000 x (t1+t2) + 128*
2 000 x (t1+t2) + 208*
14
30
40
*Beskyttelsesavstandstillegg C, dvs. oppløsningen av lysgardinen, beregnes ved hjelp av formelen: 8 x oppløsning - 14 mm. 
For eksempel, for en oppløsning på 30 mm, gjelder C = 8 x (30-14) = 128 mm.    
   
Hvis verdiene for S med ovennevnte formel blir større enn 500 mm, kan følgende formel brukes. I dette tilfellet skal minste tillatte verdi for S være 500 mm. Oppløsning lysbeskyttelse mm
1 600 x (t1+2)
1 600 x (t1+t2) + 128*
1 600 x (t1+t2) + 208*
14
30
40
*Beskyttelsesavstandstillegg C, dvs. oppløsningen av lysgardinen, beregnes ved hjelp av formelen: 8 x oppløsning - 14 mm. 
For eksempel, for en oppløsning på 30 mm, gjelder C = 8 x (30-14) = 128 mm.

Beregning av beskyttelsesavstand for kroppsbeskyttelse


 1 600 x (t1+t2) + 850 To-, tre- eller firestrålet lysbom 


*Tillegg for beskyttelsesavstand C = 850 mm anses å være normal rekkevidde for en arm.

Lysgardin med oppløsning 30 mm
t1 (stoppetiden for lysgardinen) = 0,025 s
t2 (maskinens stopptid) = 0,05 s
T (total stopptid t1+t2) = 0,025 + 0,05 = 0,075 s
S = 2 000 x 0,075 + 128
S = 278 mm

MERK! Hvis det er risiko for å nå fareområdet ved å strekke seg over, under eller fra siden av gardinen, må man supplere med for eksempel mekaniske beskyttelser.

Huskeliste for beskyttelsesavstand ved vertikal montering

Total stopptid for maskin og lysgitter Den minste tillatte avstanden mellom lysgitteret og risikoen. Oppløsningen på lysgitter
 ms s 14 mm 30 mm 40 mm 2-, 3-, 4-strålig lysbom
 50 0,050  100 228  308 930
 55 0,055  110 238  318  938 
 60 0,060 120 248 328 946
 65 0,065 130 258 338 954
 70 0,070 140 268 348 962

Horisontalt montert beskyttelsesfelt

Ved horisontal montering må man ta hensyn til lysgardinens plassering i forhold til gulvet med tanke på lysgardinens oppløsning. Stort mellomrom mellom strålene betyr at lysgardinen må detektere høyere opp på bena.

Beregning av beskyttelsesavstand S:
S = 1600 x (t1+t2) + (1 200 - (0,4 x H)

For en teknisk beskyttelse der bevegelsesretningen er parallell med beskyttelsesfeltet, bør høyden, H, på beskyttelsesfeltet ikke være større enn 1 000 mm. Hvis H er større enn 300 mm (200 mm for ikke-industrielle områder, f.eks. der barn kan være til stede), er det en risiko for utilsiktet og uoppdaget tilgang under beskyttelsesfeltet. Dette bør tas i betraktning ved risikovurderingen, og ytterligere beskyttelsestiltak bør treffes om nødvendig.

Den laveste tillatte høyden på beskyttelsesfeltet skal beregnes med følgende formel: H = 15 x (d-50). Hvis d er mindre enn 50 mm, skal H aldri være mindre enn 0. For en gitt høyde på beskyttelsesfeltet, skal derfor tilsvarende sensorens deteksjonsevne d beregnes med følgende formel: d = (H/15) + 50.

Eksempel:
Lysgardin med oppløsning 70 mm, montert 750 mm over gulvet
t1 (stoppetiden for lysgardinen) = 0,025 s
t2 (maskinens stopptid) = 0,08 s
T (total stopptid t1+t2) = 0,025 + 0,05 = 0,105 s
S = 1 600 x 0,105 + (1 200 - (0,4 x 750))
S = 168 + 1 200 - 300 s = 1 068 mm

NB! Hvis det er risiko for å nå fareområdet ved å strekke seg over, under eller fra siden av gardinen, må man supplere med f.eks. mekaniske beskyttelser.

Huskeliste for beskyttelsesavstand ved horisontal montering

Total stopptid på maskin og lysbeskyttelse  Minste tillatte avstanden mellon lysbeskyttelse og riskikoområdet der H = 750 mm
 ms (S) i mm 
 50 0,050 980
 55 0,055 988
 60 0,060 996
 65 0,065 1004
 70 0,070 1012

Vinklet montert beskyttelsesfelt

Beregning av sikkerhetsavstand S:

Hvis B er >30°, beregne S på samme måte som ved vertikalt montert beskyttelsesfelt.
Hvis B er <30°, beregne S på samme måte som ved horisontalt montert beskyttelsesfelt.

NB! Hvis det er risiko for å nå risikoområdet ved å strekke seg over, under eller fra sidene av lysriden, må man supplere med for eksempel mekaniske beskyttelser.

Trenger du hjelp til å sette opp ditt lysvern?

Trenger du teknisk hjelp?
Therese Reenaas EkebergTherese Reenaas Ekeberg

Produktansvarlig

004747604543 47 60 45 43

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post