Vårt bærekraftsarbeid

Vi i OEM Automatic ønsker å gjøre det som er rett og streber for en bærekraftig utvikling. Fokus i bærekraftsarbeidet er å skape finansiell stabilitet med lønnsom vekst, redusere negativ miljøpåvirkning, opprettholde høy forretningsetikk og være en attraktiv og sunn arbeidsplass. De ansattes daglige engasjement gjør en forskjell og er en forutsetning for suksessen til OEM Automatic. En viktig del av bærekraftsarbeidet er derfor å være en arbeidsplass hvor du trives, utvikler deg og føler deg stolt av å jobbe i OEM. 
 
OEM Automatic har vært sertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2000, med en kontinuerlig utvikling av arbeidsmetoder og forbedring av miljøprestasjon. Siden 2018 har vi kvantifisert klimaavtrykket vårt i CO²-ekvivalenter der det er mulig, og siden 2020 rapporterer vi i henhold til GHG-protokollen. Ut fra denne informasjonen tar vi utgangspunkt og setter oss mål og lager tiltak for å minimere vår påvirkning på miljøet.
 
Bærekraft

REISEN TAR FART

I slutten av 2020 besluttet ledergruppen i morselskapet å implementere utviklingsprogrammer innen bærekraft, for å tydeligere definere og formulere mål for bærekrafts arbeidet i konsernet. Det ble dannet en bærekrafts gruppe med representanter fra de største selskapene og markedene for å skape en bred deltakelse. 

Det første steg i arbeidet var at vi gjennomførte en interessentanalyse og vesentlighetsanalyse på konsernnivå, for å skape mulighet til å utvikle nye overordnede bærekrafts mål. Målene er knyttet opp mot Agenda 2030 og noen av dens 17 mål. OEM Automatic har etter dette utviklet egne mål og aktivitetsplaner, som knytter seg til disse overordnede målene. 

HVORDAN FINNER DU HVA som ER VIKTIG FOR OSS?

En viktig del av bærekrafts arbeidet er dialogen med konsernets interessenter, og finne hvem interessentene er? Vel, det er kunder, leverandører, ansatte og eiere. For å finne ut hva som var viktig for interessentene, ble det sendt ut en spørreundersøkelse i form av et spørreskjema som berørte ulike bærekraftspørsmål med utgangspunkt i de 17 verdensmålene fra Agenda 2030, som vi nevnte tidligere. Svarene fra spørreundersøkelsen ble samlet for å skape et klart bilde av hvilke av de globale målene hver gruppe mener OEM bør prioritere. Nedenfor presenteres målene som fikk flest stemmer fra hver interessentgruppe.

Resultater av interesseanalysen

HVA ER VIKTIGST FOR OSS?

Resultatene fra interessentanalysen, kombinert med hva som er vesentlig og mulig å påvirke for OEM Automatic, danner grunnlaget for bærekrafts gruppens forslag om hvilke som er OEMs viktigste bærekraftspørsmål.

Gjennom vesentlighetsanalysen får vi fire prioriterte områder som dekker alle tre aspektene ved bærekraft;  

  • Miljøansvar
  • Samfunnsansvar
  • Økonomisk og etisk ansvar
Resultat av vesentlighetsanalysen

VÅrE BÆREKRAFTSMÅL

”VI ER EN INKLUDERENDE OG LIKESTILT ARBEIDSPLASS”

Alle medarbeidere i OEM Automatic oppmuntres til å påvirke sin egen karriere, gjennom å være nysgjerrig, kreativ og målrettede. De fleste ledere rekrutteres internt og det legges ned stor innsats i å identifisere og utvikle personer med lederegenskaper som kan bli fremtidens ledere, både lokalt og sentralt. 

VI HAR FINE ARBEIDSBETINGELSER HOS OEM AUTOMATIC OG HOS VÅRE LEVERANDØRER, MED EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISK VEKST

Vårt mål er at ansatte skal trives på sin arbeidsplass, både hos OEM Automatic og hos våre leverandører. Vi ser det som et grunnlag for bærekraftig økonomisk vekst. Alle våre tiltak på medarbeiderområdet er preget av en profesjonell holdning og klare retningslinjer for både ledere og ansatte.

OEMs etiske retningslinjer, Code of Conduct, understreker viktigheten av blant annet å alltid opptre etisk og korrekt og respektere menneskerettighetene. Code of Conduct krever også at leverandørene bekrefter at de handler innenfor rammene til andre land sine lover og regler, motvirker korrupsjon og lever opp til intensjonene i Code of Conduct, for eksempel ved å tilby sine ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø og at barnearbeid ikke forekommer.

 

”VI HJELPER VÅRE KUNDER MED Å FINNE DEN BESTE BÆREKRAFTIGE LØSNINGEN”

OEM Automatic sitt store konkurransefortrinn, er medarbeidernes kompetanse og engasjement. Høy produktkunnskap med tydelig salgsfokus, gir gode forutsetninger for en konstruktiv dialog med våre kunder.

”Vi minimerer vår klimapåvirkning”

Å stoppe klimaendringene er en av vår tids største utfordring. Vår største påvirkning er fra transport av varer og personell, men også bruk av våre lokaler. Derfor har vi fokus på disse punktene, men vi ønsker også å påvirke våre kunder og leverandører til å ta bevisste valg.

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post